Regulamin konkursu pod nazwą
„Wygraj Spotkanie z Lewandowskim”

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.      Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Wygraj spotkanie z Lewandowskim” (zwany dalej „Konkursem”).

2.      Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3.     Organizatorem Akcji jest Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa), przy ul. Brukselskiej 20, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 392152, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 113-28-42-759, Regon: 143342882, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).

4.     Podmiotem zlecającym akcję jest Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-872 Warszawa) przy ul. Zabranieckiej 20, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000210289, NIP PL 5213289895, kapitał zakładowy: 4 197 000,00 zł (zwana dalej „Fundatorem”).

5.      Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).

6.      Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci handlowych Auchan i Simply w Polsce.

7.      Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.happen.pl/konkursy/konkursauchan wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.everydayme.pl

8.      Konkurs zaczyna się 03.04.2018 r., a kończy w dniu 24.08.2018 r., który jest terminem ogłoszenia listy Laureatów Konkursu. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 03.04.2018 r do dnia 16.07.2018 r.

9.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz firmy Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-872 Warszawa) przy ul. Zabranieckiej 20, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).

10.   Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

11.   Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 03.04.2018 r. do dnia 16.07.2018 r.:

a)      dokonać w sklepie należącym do sieci Auchan bądź Simply, udokumentowanego na jednym paragonie fiskalnym zakupu zestawu 2 (dwóch) produktów, w skład którego będzie wchodzić: 1 (jeden) dowolny produkt marki Gillette (z wyłączeniem produktów Gillette Venus) i 1 (jeden) dowolny produkt marki Head&Shoulders (dalej: „Zestaw produktów”).

b)      wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Dlaczego Ty powinieneś spotkać się z Robertem Lewandowskim?”

c)     przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS na numer 7055 (koszt 0,62 zł brutto) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Wykonanie zadania konkursowego – treść wiadomości SMS powinna być poprzedzona słowem AUC oraz numerem paragonu fiskalnego. Słowo AUC, numer paragonu fiskalnego oraz treść odpowiedzi stanowiącej wykonanie zadania konkursowego winny być rozdzielone kropką. Organizator wskazuje, że na większości paragonów w sklepach biorących udział w Konkursie, numer paragonu jest wydrukowany z prawej strony paragonu fiskalnego, tuż pod danymi adresowymi i NIP-em sklepu, w linii daty zakupu. Przykład formatu treści wiadomości SMS: AUC.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ.

d)      zachować oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Zestawu produktów objętych Konkursem w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.

2.      Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu. W ramach konkursu Organizator przewidział dwadzieścia nagród, które zostaną przyznane osobom, których wykonanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych zgłoszeń konkursowych, pozwalającym uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.

3.      Zgłoszenie udziału w Konkursie:

a)      Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. SMS należy przesłać na numer 7055. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto plus podatek VAT (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.

b)      W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego zarejestrowanego u polskiego operatora telefonii komórkowej (T-Mobile, Orange, PLUS, PLAY). Koszt za wysłanie SMS wynosi 0,62 zł brutto i obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających znaków diakrytycznych. W przypadku użycia znaków diakrytycznych w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS w ramach kosztu 0,62 zł brutto może wynosić maksymalnie 70 znaków, a w przypadku, gdy SMS zawierający znaki diakrytyczne będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS będzie wielokrotnością kosztu wysłania 1 wiadomości SMS.

c)       Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną o treści: Dziekujemy. Zgloszenie przyjete. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Reg.: www.happen.pl/konkursy/konkursauchan i www.everydayme.pl”.

4.      Nabycie 1 (jednego) Zestawu produktów (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt a. niniejszego Regulaminu) objętych Konkursem potwierdzone na 1 (jednym) paragonie fiskalnym upoważnia do dokonania tylko 1 (jednego) zgłoszenia. Wielokrotny zakup Zestawu produktów biorących udział w konkursie potwierdzony na 1 (jednym) paragonie fiskalnym nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden paragon umożliwia dokonanie jednego zgłoszenia. Poszczególny numer paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie Zestawu produktów.

5.      Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w §2 ust. 1 (dokonując kolejnego zakupu Zestawu produktów objętych konkursem).

 

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

 

1.      Dla każdego z Uczestników, którzy zajmą w Konkursie miejsca od 1 (pierwszego) do 20 (dwudziestego) Organizator przewidział nagrodę w postaci zaproszenia dla 2 (dwóch) osób na spotkanie z Robertem Lewandowskim o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 167,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). 

2.      Łączna wartość ww. 20 (dwudziestu) nagród w konkursie wynosi 33.340,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100).

3.      Dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 167,00 zł nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)). Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

4.      Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby. Zadania Komisji:

a)      Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b)      Wyłonienie Laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników),

c)       Sporządzenie listy zwycięzców,

d)      Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e)      Nadzór nad procesem wydania nagród,

f)       Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

 

5.      Komisja dokona wyboru 20 (dwudziestu) najciekawiej wykonanych zadań konkursowych podczas posiedzeń Komisji w dniach od 18.07.2018 r. do 23.07.2018 r. spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. Komisja wybierze również 5 (pięć) zgłoszeń, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od zgłoszenia, które w Konkursie zajmie 21-sze miejsce do zgłoszenia, które zajmie 26-te miejsce według kryteriów obowiązujących w Konkursie).

6.      W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a)      Oryginalność wykonania zadania,

b)      Pomysłowość,

c)       Słownictwo i stylistykę,

d)      Przydatność w działaniach marketingowych Fundatora.

 

7.      Weryfikacja Laureatów:

a)    w ciągu 5 dni roboczych od posiedzenia komisji ze zwycięzcą skontaktuje się Organizator na numer, z którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie oryginału paragonu fiskalnego, którego numer Uczestnik podał wraz ze zwycięskim rozwiązaniem zadania konkursowego oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie www.happen.pl/konkursy/konkursauchan którego treść jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień regulaminu konkursu. Wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu tj. oryginałem paragonu fiskalnego, którego numer Uczestnik podał wraz ze zwycięskim rozwiązaniem zadania konkursowego, należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Happen House Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Wygraj Spotkanie z Lewandowskim, w ciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze zwycięzcą.

b)      Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

c)       W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków §3 ust. 7 pkt a) lub §3 ust. 7 pkt b), prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku, gdy uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków §3 ust. 7 pkt a) lub §3 ust. 7 pkt b), prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.

d)      W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez zwycięzców i uczestników z listy rezerwowej, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora.

8.      Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 23.08.2018 r. Zwycięzca zostanie poinformowany o przebiegu weryfikacji telefonicznie lub e-mailem. Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu nastąpi w dniu 24.08.2018 r. poprzez jej publikację na stronie internetowej  www.happen.pl/konkursy/konkursauchan

9.      Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

10.   Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

11.   Nagroda wydana zostanie najpóźniej do dnia 30.04.2019 roku, co oznacza, że spotkanie z Robertem Lewandowskim zostanie zorganizowane do dnia 30.04.2019 r. Laureaci konkursu otrzymają zaproszenia na spotkanie z podaniem jego terminu i miejsca, które zostaną wysłane z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed wyznaczonym terminem spotkania. Zaproszenia zostaną wysłane przesyłką kurierską lub przesyłką poleconą, bez wcześniejszego powiadamiania. Organizator nie zwraca kosztów przejazdu na spotkanie z Robertem Lewandowskim ani kosztów noclegu.

12.   Termin spotkania z Robertem Lewandowskim podany w zaproszeniu może ulec zmianie w przypadkach losowych leżących po stronie Roberta Lewandowskiego, na przykład choroby czy kontuzji Roberta Lewandowskiego, zmiany jego harmonogramu zawodowego, działania siły wyższej. W takim przypadku Organizator dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej powiadomić Laureatów o zmianie planowanego terminu spotkania.

13.   W przypadku, gdy z ważnych i niezależnych od Organizatora przyczyn (w tym w przypadkach losowych leżących po stronie Roberta Lewandowskiego, na przykład choroby czy kontuzji Roberta Lewandowskiego, zmiany jego harmonogramu zawodowego, działania siły wyższej), Organizator w terminie do 30.04.2019 roku nie będzie w stanie wydać Laureatom lub zrealizować nagrody w postaci zaproszenia dla 2 (dwóch) osób na spotkanie z Robertem Lewandowskim, Organizator poinformuje o tym Uczestników za pomocą listu lub wiadomości e-mail podając im nowy termin realizacji tej nagrody. Uczestnicy, którzy w terminie 7 dni od otrzymaniu informacji wskazanej w zdaniu poprzednim poinformują Organizatora pisemnie lub poprzez e-mail, iż nie chcą już oczekiwać na spotkanie z Robertem Lewandowskim, otrzymają od Organizatora nagrodę zastępczą w formie nagrody pieniężnej w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). W takim przypadku nagroda zastępcza zostanie wypłacona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Taka ewentualna nagroda zastępcza również zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 167,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100), która nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w konkursach na zasadach analogicznych do § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

 

§4 Dane Osobowe

 

1.      Administratorem danych osobowych jest firma Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-872 Warszawa) przy ul. Zabranieckiej 20.

2.      Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane jedynie na potrzeby związane z Konkursem.

3.      Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu.

4.      Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można składać listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przed wydaniem nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody w Konkursie.

5.      Dane osobowe są przetwarzane jedynie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2281 z późn. zm.).

 

§5 Reklamacje

 

1.      Reklamacje w Konkursie można składać pisemnie w terminie 14 dni od powstania przesłanki jej wniesienia na adres: Happen House Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Wygraj Spotkanie z Lewandowskim”. Reklamacja musi zawierać numer telefonu, z którego uczestnik dokonywał zgłoszenia, imię i nazwisko uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, wskazanie żądania uczestnika i jego podpis.

2.      Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji.

3.      Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1.      Przesyłając Zgłoszenie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że posiada nieograniczone prawa autorskie, majątkowe i osobiste do treści odpowiedzi zawartej w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w tym Konkursie.

2.      Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Fundatora całość autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych i praw zależnych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych.

3.      Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych wraz z prawami zależnymi, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje bez ograniczenia w czasie, na terytorium kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności:

a)    utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach;

b)    zwielokrotnienie (wytwarzanie) wszelkimi znanymi technikami;

c)     wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa i użyczenie Utworu lub egzemplarzy Utworu;

d)    wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych i sieci multimedialnych;

e)    publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie i reemitowanie;

f)     publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

g)    eksploatacja w Internecie, w tym też na portalach społecznościowych;

h)    dokonywanie przeróbek, modyfikacji i zmian Utworu/Utworów;

i)     korzystanie z praw zależnych do Utworu/Utworów;

j)      wykorzystywanie Utworu/Utworów do celów marketingowych i reklamy;

k)    zbycie lub innego rodzaju przeniesienie autorskich praw majątkowych.

 

Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że w razie wydania mu nagrody w Konkursie, nie będzie wykonywał wobec Fundatora osobistych praw autorskich związanych z Utworem stanowiącym odpowiedź zawartą w Zgłoszeniu.

 

4.      W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi organizatorowi, uczestnik zobowiązuje się zwolnić organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

5.      Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe Konkursu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) poza przypadkiem wydania przez Organizatora nagrody zastępczej na zasadach określonych w § 3 ust. 13 niniejszego Regulaminu.

6.      Jeśli Laureat lub osoba towarzysząca nie mogą wziąć udziału w spotkaniu z Robertem Lewandowskim w terminie lub miejscu wskazanym w zaproszeniu na spotkanie, prawo do niewykorzystanej części nagrody wygasa, a nagroda zastępcza nie zostanie przyznana.

7.      Uczestnik oświadcza, iż zgłoszenie jest wolne od wad prawnych oraz że zgłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich.

8.      Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez Uczestnika.

9.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.