Regulamin konkursu pod nazwą
„Oral-B Dzień Dziecka”

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.      Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Oral-B Dzień Dziecka” (zwany dalej „Konkursem”).

2.      Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3.     Organizatorem Akcji jest Happen House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa), przy ul. Brukselskiej 20, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 392152, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 113-28-42-759, Regon: 143342882, kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).

 

4.     Podmiotem zlecającym akcję jest Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-872 Warszawa) przy ul. Zabranieckiej 20, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000210289, NIP PL 5213289895, kapitał zakładowy: 4 197 000,00 zł (zwana dalej „Fundatorem”).

5.      Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).

6.      Konkurs prowadzony będzie w 89 wybranych sklepach sieci handlowych Carrefour w Polsce. Lista sklepów stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

7.      Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.happen.pl/konkursy oraz  www.carrefour.pl oraz w siedzibie Organizatora.

8.      Konkurs zaczyna się 20.05.2019 r., a kończy w dniu 23.08.2019 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 20.05.2019 r do dnia 03.06.2019 r.

9.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz firmy Procter and Gamble DS. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-872 Warszawa) przy ul. Zabranieckiej 20, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).

10.   Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

11.   Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

 

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1.      Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od dnia 20.05.2019 r. do dnia 03.06.2019 r.:

a)      dokonać w hipermarkecie sieci Carrefour, udokumentowanego na jednym paragonie fiskalnym zakupu zestawu minimum dwóch produktów marki Oral-B dla dzieci (dalej: „Zestaw produktów”).

b)      wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Jak zachęcasz dziecko do dbania o czystość jego ząbków?”

c)     przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS na numer 7055 (koszt 0,62 zł brutto) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Wykonanie zadania konkursowego – treść wiadomości SMS powinna być poprzedzona słowem STG, literą F lub S (gdzie F oznacza wybraną nagrodę – zestaw Lego Frozen 10736 lub S wybraną nagrodę - zestaw Lego Star Wars 75208 ) oraz numerem paragonu fiskalnego. Słowo STG, litera F lub S, numer paragonu fiskalnego oraz treść odpowiedzi stanowiącej wykonanie zadania konkursowego winny być rozdzielone kropką. Numer paragonu jest wydrukowany z prawej strony paragonu fiskalnego, tuż pod danymi adresowymi i NIP-em sklepu, w linii daty zakupu. Przykład formatu treści wiadomości SMS: STG.F.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ.

d)      zachować oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Zestawu produktów objętych Konkursem w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.

2.      Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu. W ramach konkursu Organizator przewidział pięćdziesiąt nagród, które zostaną przyznane osobom, których wykonanie zadania konkursowego Komisja Konkursowa uzna za najlepsze spośród nadesłanych zgłoszeń. Kryterium przyznania nagrody będzie swobodną oceną Komisji Konkursowej przysłanych zgłoszeń konkursowych, pozwalającym uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe.

3.      Zgłoszenie udziału w Konkursie:

a)      Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. SMS należy przesłać na numer 7055. Koszt przesłania SMS wynosi 0,50 zł netto plus podatek VAT (0,62 zł z VAT) niezależnie od operatora. Opłata w wysokości 0,62 zł brutto zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.

b)      W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego zarejestrowanego u polskiego operatora telefonii komórkowej. Koszt za wysłanie SMS wynosi 0,62 zł brutto i obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających znaków diakrytycznych. W przypadku użycia znaków diakrytycznych w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS w ramach kosztu 0,62 zł brutto może wynosić maksymalnie 70 znaków, a w przypadku, gdy SMS zawierający znaki diakrytyczne będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS będzie wielokrotnością kosztu wysłania 1 wiadomości SMS.

c)      Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną o treści: „Konkurs Oral-B Dzien Dziecka. Otrzymalismy zgloszenie. Dziękujemy. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Reg.: www.happen.pl/konkursy

4.      Nabycie jednego Zestawu produktów (w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt a. niniejszego Regulaminu) objętych Konkursem potwierdzone na jednym paragonie fiskalnym upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Wielokrotny zakup Zestawu produktów biorących udział w konkursie potwierdzony na jednym paragonie fiskalnym nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden paragon umożliwia dokonanie jednego zgłoszenia. Poszczególny numer paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie Zestawu produktów.

5.      Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w §2 ust. 1 (dokonując kolejnego zakupu Zestawu produktów objętych konkursem).

 

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

 

1.     Organizator przewidział nagrody w postaci:

a)    25 zestawów Lego Frozen (numer katalogowy 10736) o wartości 159,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych 00/100). 

b)    25 zestawów Lego Star Wars (numer katalogowy 75208) o wartości 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych 00/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100). 

2.      Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 8575,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

3.     Dodatkowa nagroda pieniężna (w przypadku zestawu Lego Frozen - 18,00 zł, w przypadku zestawu Lego Star Wars - 17,00 zł) nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)). Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

4.     Spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń do Konkursu zawierających literę F jako oznaczenie wybranej przez uczestnika nagrody, Organizator wybierze 25 najlepszych zgłoszeń wybranych do nagrodzenia oraz 5 zgłoszeń, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru. Analogicznie Organizator postąpi ze zgłoszeniami zawierającymi literę S, jako oznaczenie wybranej przez Uczestnika nagrody.

5.      Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby. Zadania Komisji:

a)      Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b)      Wyłonienie Laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników),

c)      Sporządzenie listy zwycięzców,

d)      Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e)      Nadzór nad procesem wydania nagród,

f)       Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

 

6.     Komisja dokona wyboru najciekawiej wykonanych zadań konkursowych podczas posiedzeń Komisji w dniach od 11.06.2019 r. do 14.06.2019 r. w następujący sposób:

a)    Spośród wszystkich poprawnych zgłoszeń do Konkursu zawierających literę F jako oznaczenie wybranej przez uczestnika nagrody, Organizator wybierze 25 najlepszych zgłoszeń wybranych do nagrodzenia oraz 5 zgłoszeń, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru.

b)    Analogicznie Organizator postąpi ze zgłoszeniami zawierającymi literę S, jako oznaczenie wybranej przez Uczestnika nagrody.

7.     W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a)      Oryginalność wykonania zadania,

b)      Pomysłowość,

c)      Słownictwo i stylistykę,

d)      Przydatność w działaniach marketingowych Fundatora.

 

8.      Weryfikacja Laureatów:

a)    w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia komisji ze zwycięzcą skontaktuje się Organizator na numer, z którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie oryginału paragonu fiskalnego, którego numer Uczestnik podał wraz ze zwycięskim rozwiązaniem zadania konkursowego oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie www.happen.pl/konkursy którego treść jest załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień regulaminu konkursu. Wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu tj. oryginałem paragonu fiskalnego, którego numer Uczestnik podał wraz ze zwycięskim rozwiązaniem zadania konkursowego, należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Happen House Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Oral-B Dzień Dziecka, w ciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze zwycięzcą. Organizator nie zwraca nadesłanych dowodów zakupu.

b)      Organizator w celu powiadomienia Uczestnika wygeneruje wiadomość SMS zawierającą wszystkie informacje dotyczące wygranej w Konkursie oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody.

c)      W przypadku, gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków §3 ust. 7 pkt a) lub §3 ust. 7 pkt b), prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 3 dni roboczych licząc od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku, gdy uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków §3 ust. 7 pkt a) lub §3 ust. 7 pkt b), prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.

d)      W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez zwycięzców i uczestników z listy rezerwowej, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora.

8.      Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 26.07.2019 r.

9.      Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

10.   Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

11.   Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską bez wcześniejszego powiadamiania, najpóźniej do dnia 08.08.2019 roku.

 

§4 Dane Osobowe

 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zabranieckiej 20, 03-872 Warszawa. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe uczestników Konkursu jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Administratora dostępnej na stronie https://www.pg.com/privacy/polish/privacy_statement.shtml

Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez uczestnika. Organizator udostępni dane kontaktowe uczestnika dostawcom usług pocztowych lub kurierskich w celu doręczenia Nagrody uczestnikowi Konkursu. Dane zebrane w Konkursie odnośnie uczestników, którym Organizator wydał Nagrody będą przetwarzane przez Organizatora przez okres 6 lat, ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa.

 

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Administratora lub Organizatora. Korespondencję należy kierować na adres Administratora lub na adres e-mail Organizatora: konkurs@happen.pl . Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, kogo dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej uczestnik powinien zwrócić się z zapytaniem do Organizatora, który będzie w imieniu Administratora wykonywał obowiązek odpowiadania na ich żądania. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych przed doręczeniem Laureatowi nagrody jest możliwe, lecz uniemożliwia doręczenie Nagrody.

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§5 Reklamacje

 

1.      Reklamacje w Konkursie można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 08.08.2019 r.  na adres: Happen House Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Konkurs Oral-B Dzień Dziecka”. Reklamacja musi zawierać numer telefonu, z którego uczestnik dokonywał zgłoszenia, imię i nazwisko uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, wskazanie żądania uczestnika i jego podpis.

2.      Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do 23.08.2019 r.

3.      Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1.      Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

2.      Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


4.       

Załącznik nr 1 do regulaminu – Lista sklepów

miasto

ulica

Łódź

Kolumny 6/36; 93-342 Łódź

Kraków

Zakopiańska 62; 30-418 Kraków

Warszawa

Głębocka 15;  03-287 Warszawa

Warszawa

Jerozolimskie 148; 02-326 Warszawa

Wrocław

Gen. Hallera 52; 50-984 Wrocław

Katowice

Roździeńskiego 200; 40-315 Katowice

Warszawa

Powstańców Śląskich 126; 01-466 Warszawa

Bytom

Jana Nowaka Jeziorańskiego 25; 41-923 Bytom

Szczecin

Bohaterów Warszawy 42; 70-342 Szczecin

Gdańsk

Schuberta 102 A; 80-172 Gdańsk

Warszawa

Targowa 72; 03-734 Warszawa

Kraków

Medweckiego 2; 31-870 Kraków

Toruń

Olsztyńska 8; 87-100 Toruń

Bydgoszcz

Fordońska 141; 85-739 Bydgoszcz

Sosnowiec

Staszica 8B; 41-200 Sosnowiec

Warszawa

Jana Pawła II 82; 00-175 Warszawa

Zielona Góra

Dąbrówki 5; 65-096 Zielona Góra

Legnica

Piłsudskiego 84; 59-220 Legnica

Bielsko-Biała

Sarni Stok 2; 43-300 Bielsko-Biała

Elbląg

Dąbka 152;  82-300 Elbląg

Kraków

Witosa 7; 30-612 Kraków

Łódź

Szparagowa 7; 91-211 Łódź

Łódź

Przybyszewskiego 176/178; 93-120 Łódź

Poznań

Solidarności 47; 61-696 Poznań

Szczecin

Mieszka I 73; 71-011 Szczecin

Kalisz

Poznańska 105-131; 62-800 Kalisz

Chorzów

Parkowa 20; 41-500 Chorzów

Zamość

Lwowska 56; 22-400 Zamość

Zgorzelec

Jeleniogórska 42;  59-900 Zgorzelec

Tarnowskie Góry

Kościuszki 5; 42-600 Tarnowskie Góry

Gliwice

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1; 44-102 Gliwice

Olsztyn

Krasickiego 1b; 10-685 Olsztyn

Rybnik

Gliwicka 45; 44-200 Rybnik

Grudziądz

Konarskiego 45; 86-300 Grudziądz

Bydgoszcz

Jana Pawła II 115; 85-140 Bydgoszcz

Jaworzno

Wojska Polskiego 2D; 43-603 Jaworzno

Puławy

Gościńczyk 2; 24-100 Puławy

Radomsko

Piastowska 28; 97-500 Radomsko

Inowrocław

Wojska Polskiego 10; 88-109 Inowrocław

Pabianice

Popławska 4/20; 95-200 Pabianice

Łódź

Bandurskiego 49; 94-020 Łódź

Gliwice

Lipowa 1; 44-100 Gliwice

Dębica

Ks. Nosala 2; 39-200 Dębica

Mińsk Mazowiecki

Warszawska 61; 05-300 Mińsk Mazowiecki  Stojadła

Głogów

Ks. Józefa Poniatowskiego 12; 67-205 Głogów

Starogard Gd.

Niepodległości 2a; 83-200 Starogard Gdański

Chojnice

Bayeux 1; 89-604 Chojnice

Gniezno

Pałucka 2; 62-200 Gniezno

Konin

Paderewskiego 8; 62-510 Konin

Bełchatów

Kolejowa 4; 97-400 Bełchatów

Kędzierzyn -Koźle

Kozielska 20; 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Olkusz

Rabsztyńska 2; 32-300 Olkusz

Tczew

Braci Grimm 4; 83-110 Tczew

Kwidzyń

3 Maja 26; 82-500 Kwidzyń

Kutno

Oporowska 6A; 99-300 Kutno

Sochaczew

Warszawska 119; 96-500 Sochaczew

Bolesławiec

10-go Marca 1; 59-700 Bolesławiec

Bydgoszcz

Skarżyńskiego 2; 85-791 Bydgoszcz

Poznań

Górecka 30; 60-201 Poznań

Warszawa

Wołoska 12; 02-675 Warszawa

Kraków

Pawia 5; 31-154 Kraków

Gdańsk

Grunwaldzka 141; 80-264 Gdańsk

Białystok

Wrocławska 20; 15-660 Białystok

Lublin

Witosa 6; 20-315 Lublin

Szczecin

Wiosenna 32; 70-807 Szczecin

Kraków

Pokoju 44; 31-564 Kraków

Białystok

Wysockiego 67; 15-168 Białystok

Wrocław

Graniczna 2A; 54-610 Wrocław

Biała Podlaska

Jana III Sobieskiego 9; 21-500 Biała Podlaska

Wodzisław Śląski

Matuszczyka 2; 44-300 Wodzisław Śląski

Chełm

Lwowska 81; 22-100 Chełm

Mława

Targowa 13; 06-500 Mława

Kłodzko

Noworudzka 2; 57-300 Kłodzko

Jastrzębie Zdrój

Podhalańska 26; 44-335 Jastrzębie Zdrój

Nowy Sącz

Węgierska 170; 33-300 Nowy Sącz

Oświęcim

Powstańców Śląskich 1; 32-600 Oświęcim

Gdańsk

Przywidzka 6; 80-174 Gdańsk

Opole

Dębowa 1; 46-022 Zawada

Sieradz

Jana Pawła II 63a; 98-200 Sieradz

Gniezno

Sobieskiego 17; 62-200 Gniezno

Krosno

Krakowska 187; 38-400 Krosno

Tomaszów Mazowiecki

Jana Pawła II 22; 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Piła

14 Lutego 26; 64-920 Piła

Jaworzno

Grunwaldzka 59; 43-600 Jaworzno

Poznań

Pleszewska 1

Wołomin

Geodetów 2

Warszawa

Światowida 17; 03-144 Warszawa

Piotrków Trybunalski

Słowackiego 123; 97-300 Piotrków Trybunalski

Warszawa

Ostrobramska 73C  Warszawa