Regulamin konkursu Duracell „Spraw sobie prezent na zdrowie!”

 

§1 Postanowienia ogólne

1.       Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Spraw sobie prezent na zdrowie!” (zwany dalej „Konkursem”).

2.       Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3.       Organizatorem Konkursu jest Happen House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa) przy ul. Brukselskiej 20, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 392152, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 113-28-42-759, Regon: 143342882, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł (zwany dalej „Organizatorem”), działający na zlecenie Duracell Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 2 (zwana dalej „Duracell”), która jest również fundatorem nagród w Konkursie.

4.       Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki określone w Regulaminie, zwana w treści Regulaminu „Uczestnikiem”, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwana dalej „Uczestnikiem”).

5.       Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski w sieci stacji BP.

6.       Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.happen.pl/konkursy  wraz z możliwością jego pobrania oraz w siedzibie Organizatora.

7.       Konkurs zaczyna się dnia 01.12.2018 r., a kończy w dniu 02.04.2019 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

8.     Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Duracell, pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów). Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.

9.     Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

10.    Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1.       Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:01 dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. do godz. 23:59:59:

a)     dokonać zakupu dowolnego opakowania baterii Duracell w sieci stacji BP (zwane dalej „Produktem promocyjnym”),

b)       wykonać zadanie konkursowe czyli dokończyć zdanie: „Mój sposób na więcej Mocy to...”

c)       przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie przez wysłanie wiadomości SMS na numer 7036 (koszt 0,62 zł brutto) wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Wykonanie zadania konkursowego – treść wiadomości SMS powinna być poprzedzona słowem „DURACELL” oraz numerem paragonu (numer umieszczony na górze paragonu, na wysokości daty po prawej stronie). Przykład formatu treści wiadomości SMS: DURACELL.NUMER PARAGONU.TWOJA ODPOWIEDŹ.

d)       zachować oryginał dowodu zakupu produktów objętych Konkursem (paragon fiskalny) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody.

2.       Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników Konkursu.

3.       Zgłoszenie udziału w Konkursie:

a)       Ilość znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160. SMS należy przesłać na numer 7036.

b)       W Konkursie ważne są zgłoszenia wysyłane w wiadomości SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z obecnych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej
(T-Mobile, Orange, PLUS, PLAY). Koszt za wysłanie SMS wynosi 0,62 zł brutto niezależnie od operatora i obowiązuje dla wiadomości nie dłuższych niż 160 znaków oraz nie zawierających polskich liter. W przypadku użycia polskich liter w zgłoszeniu, długość wiadomości SMS wynosi maksymalnie 70 znaków, jeżeli SMS zawierający polskie litery będzie dłuższy niż 70 znaków, wówczas całkowity koszt SMS będzie wielokrotnością wysłania 1 wiadomości SMS. Opłata zostanie pobrana niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.

c)       Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzona wiadomością zwrotną o treści: „Konkurs Spraw sobie prezent na zdrowie. Otrzymalismy zgloszenie. Zachowaj paragon. Regulamin: www.happen.pl/konkursy.”.

4.     Jednokrotne nabycie Produktu promocyjnego upoważnia do dokonania jednego zgłoszenia do Konkursu. Wielokrotny zakup Produktów promocyjnych potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden dowód zakupu to jedno zgłoszenie. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie Produktu promocyjnego.

5.       Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo spełniając warunki określone w §2 pkt. 1 (dokonując kolejnego zakupu produktów objętych Konkursem). Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. Uczestnik, który nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody.

6.     Jedno gospodarstwo domowe rozumiane jako jeden adres zamieszkania lub zameldowania może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Jeżeli Uczestnik lub Uczestnicy z jednego gospodarstwa domowego zakwalifikują się do więcej niż jednej nagrody w Konkursie, po weryfikacji danych osobowych Uczestników Konkursu nagrodzone zostanie pierwsze zgłoszenie z danego gospodarstwa domowego, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Konkursu.

7.     Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie – Uczestnik może odstąpić od Konkursu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy tj. od daty dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie. W tym celu Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia do Konkursu powinien wypełnić oraz wysłać na adres Organizatora oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1.      W Konkursie przewidzianych zostało 50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród: OPASEK GARMIN® VIVOFIT 3 o wartości 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt zł) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 29,00 zł (słownie dwadzieścia dziewięć zł).

2.       Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 14 450,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

3.     Dodatkowa nagroda pieniężna 29,00 zł nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę stosownego podatku od wygranej w konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)). Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

4.     Kolor nagrody przedstawionej na materiałach promocyjnych może różnić się od koloru nagród wydawanych laureatom.

5.       Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co najmniej 3 osoby spośród pracowników Organizatora. Zadania Komisji:

a)       Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b)       Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników),

c)       Sporządzenie listy zwycięzców,

d)       Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e)       Nadzór nad procesem wydania nagród,

f)        Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

6.       Komisja dokona wyboru pięćdziesięciu najciekawiej wykonanych zadań konkursowych podczas posiedzeń Komisji w dniach od 08.01.2019 do 16.01.2019 r. spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie z §2 niniejszego Regulaminu. Komisja wybierze również 5 zgłoszeń, które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej).

7.       W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru przez Komisję):

a)       Oryginalność wykonania zadania

b)       Pomysłowość

c)       Słownictwo i stylistyka.

8.       Weryfikacja laureatów:

a)       w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia komisji Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą na numer, z którego dokonane zostało zgłoszenie udziału w Konkursie. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie dowodu zakupu oraz Oświadczenia Laureata dostępnego na stronie www.happen.pl/konkursy, którego treść jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz potwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień regulaminu konkursu. Wypełnione oświadczenie wraz z dowodem zakupu należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Happen House sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Konkurs Duracell BP”, w ciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą. Organizator nie zwraca nadesłanych dowodów zakupu.

b)       Organizator w celu powiadomienia Uczestnika wygeneruje wiadomość SMS zawierającą wszystkie informacje dotyczące wygranej w Konkursie oraz instrukcje, w jaki sposób uzyskać prawo do nagrody.

c)       W przypadku gdy Zwycięzca nagrody nie spełni warunków pkt 7a, prawo do nagrody przechodzi na kolejnego uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 2 dni roboczych, licząc od ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku gdy Uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków pkt 7a, prawo do nagrody przechodzi na następną osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.

d)       W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez Zwycięzcę i Uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8.       Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 05.03.2019 r.

9.       Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli nie spełni któregokolwiek z warunków regulaminu, nie odbierze nagrody, nie udostępni danych osobowych.

10.    Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 19.03.2019 roku poprzez wysłanie ich przesyłką kurierską, bez wcześniejszego powiadamiania Uczestników o wysyłce.

 

 

 

§4 Dane Osobowe

1.       Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (do 25 maja 2018 r.) (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (od 25 maja 2018 r.).

2.       Administratorem danych osobowych przekazanych w trakcie trwania Konkursu przez Uczestników jest Duracell Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 2.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, w tym wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu. Każdy Uczestnik, którego dane są przetwarzane, ma prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie i nie sprawi to, że wcześniejsze przetwarzanie danych było niezgodne z prawem. Cofnięcie (odwołanie) zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu uniemożliwia jednak dalsze branie udziału w Konkursie. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, numer IP, adres zamieszkania. Dane osobowe Uczestników są usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym po wydaniu nagród oraz zakończeniu się okresu rozpatrywania reklamacji, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4.       Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

5.       Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dalsze branie udziału w Konkursie.

§5 Reklamacje

1.     Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 19.03.2019 r. na adres: Happen House sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Duracell, konkurs BP”. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji, roszczenie i podpis.

2.       Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do 02.04.2019 r.

3.       Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub
e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

 

§6 Postanowienia końcowe

1.       Zwycięzca z chwilą odbioru nagrody i podpisaniu stosownego oświadczenia przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych zdań/haseł. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami przekazanymi organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

2.       Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.